Home >> Chuyện nhà nông >> Nông thôn mới >> Sẽ có 600 – 700 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2014
Sàn giao dịch TMĐT Thitruongnongnghiep.vn

Sẽ có 600 – 700 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2014

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với mục tiêu năm 2014 có 600-700 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí đạt bình quân cả nước là 10 tiêu chí/xã, số xã đạt dưới 5 tiêu chí còn dưới 5%.

Mục tiêu mà chương trình đặt ra là tích cực phấn đấu đạt mức cao nhất, lựa chọn tiêu chí căn bản, quan trọng, có tính quyết định trong xây dựng nông thôn mới để thực hiện trước như các tiêu chí: chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giao thông, thủy lợi …

Về xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, năm 2014 sẽ tập trung phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu cấp xã, thôn, bản trực tiếp gắn với phát triển sản xuất, đời sống hàng ngày của người dân. Căn cứ vào lợi thế, nhu cầu thiết thực của cộng đồng và nguồn lực từng nơi (công trình hạ tầng thuỷ lợi, giao thông, điện, nước sạch…), chủ động lựa chọn một số hạng mục công trình hạ tầng cấp xã để tập trung ưu tiên triển khai, tạo ra chuyển biến đột phá trên phạm vi từng tỉnh, từng huyện.

nong-thon-moi

Đối với các xã chỉ đạo điểm của từng địa phương, sẽ ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn cho các xã đạt được nhiều tiêu chí (tối thiểu 13 tiêu chí trở lên, các tiêu chí khác đã đạt 70% trở lên), tập trung chỉ đạo, hỗ trợ để các xã này sớm đạt chuẩn vào năm 2015.

Đối với triển khai trên diện rộng, Ban Chỉ đạo các cấp có văn bản hướng dẫn, phân công rõ trách nhiệm thực hiện từng tiêu chí, từng chỉ tiêu cho cấp xã, cấp thôn và hộ gia đình; qui định cụ thể những tiêu chí ưu tiên có thể triển khai ngay mà không đòi hỏi nhiều nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách như cải tạo vườn tạp, cải tạo nhà ở, các công trình vệ sinh gia đình, nâng cao đời sống văn hoá nông thôn, xây dựng tình làng nghĩa xóm.

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch

Cũng theo Chương trình, Ban Chỉ đạo Trung ương tập trung chỉ đạo kiện toàn bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo các cấp, nghiên cứu, đề xuất hình thức tổ chức cho phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của các cấp đối với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện các chuyên đề và đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới phù hợp với cấp xã, huyện, tỉnh. Chỉ đạo các địa phương ưu tiên tập huấn để nhân rộng những mô hình, điển hình thành công, nhất là cách làm, các phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung chỉ đạo rà soát, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch. Cụ thể, tiếp tục rà soát nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cấp xã, cấp huyện, thực hiện quản lý theo quy hoạch, kết nối quy hoạch trên địa bàn huyện về giao thông, thủy lợi, xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch phát triển sản xuất và các quy hoạch khác, lưu ý quy hoạch bảo vệ môi trường nông thôn, xã, thôn, bản; có kế hoạch lập các dự án xử lý môi trường tại các làng nghề.

Mỗi xã có ít nhất 1-2 dự án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa

Năm 2014, Ban Chỉ đạo sẽ hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương để mỗi xã có ít nhất 1-2 dự án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, trước mắt tập trung vào những ngành hàng, sản phẩm mà xã đang làm, có lợi thế cạnh tranh và gắn liền với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo điểm, nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thiện và phê duyệt Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững.

About admin